Betrokkenheid medisch specialisten in regio- en ROAZ-plannen

In een recente enquête uitgevoerd door de Federatie Medisch Specialisten onder de medische staven en stafconventen van 55 ziekenhuizen en 6 universitair medische centra, blijkt dat iets meer dan de helft (51 procent) actief betrokken is bij regioplannen. 70 procent van de medische staven en stafconventen geeft aan bekend te zijn met de ROAZ-plannen. 

Voor het organiseren van passende zorg is regionale samenwerking noodzakelijk. Verbinding tussen medische staf, msb en vmsd met het ziekenhuisbestuur is hierin cruciaal. Keuzes die worden gemaakt in regio-, ROAZ- en transformatieplannen kunnen direct impact hebben op de werkwijze van de medisch specialist en de zorg die geleverd wordt.

De mate waarin medisch specialisten betrokken zijn bij de regioplannen verschilt. Naast de helft die wel samen met het ziekenhuisbestuur actief betrokken is bij het opstellen van de regioplannen, is 40 procent nog niet betrokken. De Federatie moedigt deze groep aan om verbinding te zoeken met hun ziekenhuisbestuur voor het verdere vervolg van de regioplannen omdat de keuzes die hierin worden gemaakt invloed hebben op het werk van de medisch specialist. Als het gaat over de ROAZ-plannen en de transformatieplannen weet een aanzienlijke meerderheid van de respondenten (70 procent) dat hun ziekenhuis deelneemt aan deze plannen. Met betrekking tot de transformatieplannen bevestigt 20 procent dat hun instelling hiervoor transformatiegelden heeft ontvangen. Bovendien is een aanzienlijk deel van de ziekenhuizen bezig met het aanvraagtraject voor de transformatiemiddelen, zoals de ‘snelle toets’.  

Resultaten van de enquête wijzen verder op belangrijke uitdagingen die medisch specialisten ervaren bij het uitvoeren van de regioplannen. Deze zijn voornamelijk gerelateerd aan databeschikbaarheid, en tijd en ruimte voor de medisch specialist om zich in te zetten voor deze transformatie. Daarnaast spelen ook financieringsvraagstukken een rol, onder andere over de verandering in zorgactiviteiten, en passende financiering voor de organisatie en samenwerking in de regio.  

Op de vraag welke initiatieven van de instellingen bijdragen aan de transformatie naar passende zorg en waarin medisch specialisten, ziekenhuisbestuur en andere partijen uit de regio samenwerken, werden diverse initiatieven genoemd. Deze initiatieven variëren van een regiovisie op het gebied van ouderengeneeskunde, kwetsbare ouderen in de wijk tot aan verplaatsing van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis en initiatieven die betrekking hebben op arbeidsmarktproblematiek. 

Bekijk ook