Betere handvatten voor Antitrombotisch beleid

Op basis van de laatste wetenschappelijke kennis is de richtlijn Antitrombotisch beleid geactualiseerd. De belangrijkste aanpassingen zijn een nieuwe indeling in bloedingsrisico’s, die voor meer duidelijkheid zorgt bij het behandelteam en hernieuwde adviezen voor patiënten met nierfunctiestoornissen. Verder is de inhoud van de online tool ‘Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg’ (sinds 2020 beschikbaar) in lijn gebracht met de richtlijn Antitrombotisch beleid.

Menno Huisman, internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden en voorzitter van de werkgroep: ‘Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling of plaatjesremmers, bijvoorbeeld om een herseninfarct bij atriumfibrilleren te voorkómen, of een diepe veneuze trombose of longembolie te behandelen. De zorg rondom deze medicatie is soms complex. Om bloedingen bij operaties te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang. Dit voorkomt ook dat op het laatste moment een operatie wordt geannuleerd omdat de antistolling niet tijdig is stopgezet. Aan de andere kant van de balans voorkomt het ook dat antistollingsmiddelen onnodig worden stopgezet met risico van opnieuw trombose. Daarom is deze richtlijn van groot belang.’

Belangrijkste aanpassingen

In de herziene richtlijn is een andere indeling in bloedingsrisico’s opgenomen voor het al dan niet onderbreken van antistollingsmiddelen rondom operaties of ingrepen. Hierdoor is een eenduidiger schema van doorzetten of onderbreken van antistollingsmiddelen gekomen, dat tot minder onduidelijkheden en fouten zal leiden. Verder is binnen de nieuwe modulaire opzet van de Richtlijn Antitrombotisch beleid, in samenwerking met de nier-artsen, de profylaxe en behandeling van diepe veneuze trombose of longembolie bij patiënten met nierfunctiestoornissen opgenomen, waar voorheen een aparte richtlijn voor bestond. Ook is, in samenwerking met de maagdarmlever artsen, het onderbreken van antistollingsmiddelen bij patiënten, die een maag scopie of dikke darm scopie moeten ondergaan, opnieuw goed bekeken. Er komt bovendien binnen de richtlijn een aparte module ‘onderbreken antistolling bij endoscopie’. Alle aanbevelingen zijn nu eenduidig en staan op één plek, zodat dokters niet meer in verschillende richtlijnen hoeven te zoeken.

Landelijke transmurale afspraak antistollingszorg

Wijzigingen in richtlijnen over antistolling worden ook telkens meegenomen in de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg. De LTA is praktisch hulpmiddel voor zorgverleners om snel wegwijs te worden in de antistollingszorg. Met een online tool kunnen zorgverleners bijvoorbeeld nagaan wat het periprocedurele beleid is van verschillende geneesmiddelen (DOACs en vitamine K antagonisten en plaatjesremmers), wat het beleid is bij bloedingen en welke contra-indicaties er zijn met andere geneesmiddelen. Daarnaast zijn er afspraken te vinden over bijvoorbeeld de verwijzing tussen eerste en tweede lijn, taakverdeling en voorlichting aan de patiënt. Ook biedt de LTA duidelijkheid over wie in de lead is: internist, huisarts of cardioloog. De link is geschikt voor gebruik op computer en mobiele telefoon.

Samenwerking

De richtlijn Antitrombotisch beleid is herzien door de Nederlandse Internisten Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Orthopedische Vereniging, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.