Akkoord medisch specialistische zorg: zet in op doelmatige en betaalbare zorg van hoge kwaliteit

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vandaag het akkoord naar buiten gebracht voor de medisch-specialistische zorg. Het akkoord is mede ondertekend door de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de ziekenhuizen, de verzekeraars en patiënten en geeft vertrouwen voor de toekomst. De OMS zal zich inzetten voor het betaalbaar houden van de zorg met behoud van de kwaliteit van de zorg die in Nederland al jarenlang op hoog niveau staat. Dit willen we in het belang van de patiënt ook graag zo houden, maar dat zal tegelijkertijd een hele opgave worden. Het kabinet heeft onlangs extra bezuinigingen aangekondigd. Daarom is er een maximale groei van medisch- specialistische zorg afgesproken van 1,5% in 2014 en van 1% vanaf 2015 tot en met 2017 (de maximale groei was 2,5% de afgelopen jaren). De OMS zal zich samen met de andere partijen tot het uiterste inspannen om deze doelstelling te realiseren.

De Wet Normering Topinkomens zal niet van toepassing zijn voor medisch specialisten. Verder is de Orde van Medisch Specialisten tevreden dat de vrijheid van keuze om in dienstverband of vrij beroep te werken gehandhaafd blijft. Dit is ook in lijn met het rapport van de commissie Meurs over de inkomens van medisch specialisten van vorig jaar oktober. De commissie concludeerde dat iedereen in loondienst niet wenselijk is en dat artsen in dienstverband naar Europese normen gemiddeld verdienen. Nederland telt relatief weinig medisch specialisten, zowel in loondienst als in vrij beroep, en zij zetten een uitstekende gezondheidszorg neer. De gemiddelde productiviteit per medisch specialist ligt hoog, terwijl het aantal ingrepen relatief laag blijft.

De keuze voor vrij beroep of dienstverband wordt gemaakt door medisch specialisten en ziekenhuizen op basis van lokale en individuele afwegingen. De OMS, de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën onderzoeken samen de mogelijkheden hiervoor. Rust op dit front is belangrijk vanwege de grote opgave rond het beperken van de zorguitgaven door het leveren van doelmatige zorg. Om dit te bereiken, zullen medisch specialisten samen met andere partijen vóór 1 november 2013 een kwaliteits- en doelmatigheidsagenda opstellen.

Belangrijke onderwerpen hierin zijn het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie, doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en uitvoeren van behandelingen, inzet op klinisch evaluatieonderzoek en het uitbreiden van kwaliteitsregistraties. In oktober 2013 presenteert de OMS samen met ZonMw, de NPCF en de NFU de plannen voor de campagne “verstandig kiezen”, waarbij het onder meer gaat om het ontwikkelen van instrumenten om te komen tot de juiste behandeling op het juiste moment. Ook blijft er 12 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

Vanaf 1 januari 2015 vindt de invoering van de integrale tarieven plaats, waarbij het macrobudget voor medisch specialisten en ziekenhuizen wordt samengevoegd. Voor de uitvoering van deze overgang is 50 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met de integrale tarieven worden de belangen van de medisch specialisten en de ziekenhuizen meer gelijkgericht en dit bevordert de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.