MMV-congres 2021: Workshopronde 1

In een workshop ga je actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt. De symposia zijn gericht op verdieping van een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als jij nieuwe inzichten opgedaan.

Naar het volledige online programma

Overzicht workshops ronde 1

Symposium Opleiden: brug naar een Groene OK

In september 2020 tekenden vijftien verenigingen de Green Deal Duurzame Zorg. Met de ondertekening verenigden deze partijen zich ook in het Landelijk Netwerk Groene OK. Tijdens de workshop wordt uitgelegd welke activiteiten het netwerk ontplooit, met welke doelen en wat de ambities zijn tot 2025. Ook wordt ingegaan op een aantal instrumenten die ok-professionals kunnen gebruiken om de zorg te verduurzamen, waaronder de ‘barometer Groene OK’. Landelijk Netwerk Groene OK vindt dat de verduurzaming van de zorg een centraal element moet worden in de opleiding. Hoe dit het beste zou kunnen, bespreken we met één van de aios uit het Landelijk Netwerk Groene OK.


Symposium Opleiden: het moet anders

Waartoe leiden we op? Wat is ons beeld van een medisch specialist? Op dit moment is er geen generiek beroepsprofiel voor de medisch specialist. De werkgroep Opleidingsstructuur van het project Opleiden 2025 werkte aan een contourennota. Hiermee is een stip op de horizon gezet, die de komende jaren verder zal worden uitgewerkt. In dit symposium wordt de stip op de horizon toegelicht en gaan we op interactieve wijze in gesprek over de aanpassingen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen die nodig zijn om op toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen.


Workshop Communicatie als kerncompetentie

Binnen het Radboudumc is een cursus persoonsgerichte communicatie ontwikkeld. Hierin staat centraal dat aios zichzelf als mens leren inzetten in de communicatie met patiënten. Het is een geïntegreerd traject van oefenen, het delen van eigen ervaringen en intervisie. In deze workshop delen we onze ervaringen. Samen met collega’s uit het Amsterdam UMC bespreken we wetenschappelijke inzichten over communicatie tussen arts en patiënt en delen we onze ervaringen met collega’s uit het land.


Workshop Diversiteit en inclusiviteit in de specialistenopleiding

In deze workshop verkennen we met de deelnemers in hoeverre jouw organisatie aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit en proberen we samen met gezamenlijk verbeteringen voor jouw organisatie te bedenken. Je leert immers van iemand met een andere achtergrond soms meer dan van iemand met meer ervaring. We denken na over de diversiteit van jouw arbeids- en patiëntenpopulatie. Hoe we omgaan met diversiteit bij sollicitaties en hoe meer diversiteit kan leiden tot betere zorg. Op deze manier leren we, als aios en opleiders, van elkaar en komen we tot een meer diverse en inclusieve organisatie en opleiding.


Workshop Een verschil van mening met je opleider? Wat doet de geschillencommissie?

Een verschil van mening met je opleider? Wat doet de geschillencommissie? In deze workshop is aandacht voor de route naar de geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wanneer je een geschil hebt met je opleider of wanneer je opleider een extra begeleidingstraject aanraadt of zelfs je opleiding wil beëindigen en je er met bemiddeling door het COC niet uitkomt, dan kun je naar de geschillencommissie stappen. We bespreken factoren van die invloed zijn op de besluiten van de geschillencommissie en maken tijd om ervaringen met begeleiding, beoordeling en bemiddeling rondom een extra begeleidingstraject uit te wisselen.


Workshop Fit for the future: als Disney jouw les zou overnemen…

De wereld van morgen komt steeds dichterbij. Hoe ziet die eruit? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers klaar zijn voor deze toekomst? En wat betekent dit voor ons onderwijs? In deze workshop neemt Miriam Boer je mee in de transities die nodig zijn. Ontdek hoe jij ervoor zorgt dat jouw medewerkers zich futureproof ontwikkelen. Als Walt Disney jouw les zou overnemen…. Wil jij eens wat anders met jouw onderwijsmoment? Ga mee op avontuur en maak van jouw les een leerbeleving. Na deze workshop - weet je hoe je jouw klinische lessen ontwerpt zoals Walt Disney zou doen en welke tools daarbij helpen; - ervaar je de impact van leerprincipes; - ontdek je welke verschillende werkvormen je voor deze lessen kunt inzetten, zodat jij het leren nog leuker, effectiever en efficiënter kunt maken.


Workshop Hiërarchie in de intraprofessionele samenwerking

De medische zorg en opleiding kennen diepgewortelde, traditionele hiërarchieën. Hiërarchische dynamieken kunnen zowel constructief als belemmerend zijn voor intraprofessioneel samenwerken. De maatschappelijke veranderingen vragen om gedrags- en cultuurverandering naar gelijkwaardigheid tussen specialismen en tussen aios en supervisors. In deze workshop gaan we aan de slag met vragen zoals: In hoeverre spelen hiërarchische dynamieken een rol binnen jouw opleiding? Hoe kun je zorgen voor een positief effect op gelijkwaardigheid? We bespreken dit aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen. Deelnemers gaan aan de slag met oefeningen en ervaren hoe hiërarchie constructief kan worden gebruikt om aios intraprofessioneel gelijkwaardig te leren samenwerken.


Workshop Hoe bestuur ik een OOR?

Opleiden van medisch specialisten doen we tegenwoordig niet meer alleen. Aios worden dan ook vaak in meerdere opleidingsinstellingen opgeleid. Dit gebeurt meestal, maar niet altijd, binnen één Onderwijs en Opleidings Regio (OOR). Dit vergt dat opleidingsinstellingen binnen een OOR-regio afspraken met elkaar maken over hoe ze dit zo optimaal mogelijk vorm willen gaan geven. Met andere woorden, hoe gaan we dit bestuurlijk zo goed mogelijk inrichten? Deze workshop beoogt u daar naar aanleiding van onze ervaringen in de OOR-Zuid Oost Nederland regio handvatten voor te geven.


Workshop Innoveren kun je leren!

Waarom is innovatie noodzakelijk? Waarom nu en in de toekomst? En hoe heb jij hier invloed op? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we plenair en in kleine werkgroepen het gesprek aan over onze eigen dagelijkse praktijk: wat is er al goed geregeld, waar loop je tegen aan, welke innovaties zie je als verbetering hiervan en welke concrete stappen kun je zetten om je ideeën te realiseren? De hieruit voortvloeiende innovatieve ideeën worden aan het einde van de workshop gedeeld ter kennisgeving en ter verdere inspiratie. Hoe ga jij morgen je werkomgeving verbeteren?


Workshop Maatschappelijke thema's in de opleiding via online cursussen

Opleidingen vragen steeds meer aandacht voor maatschappelijke thema’s. Het verwerken van deze thema's in de dagelijkse opleidingspraktijk kan echter uitdagend zijn. Door online cursussen over deze thematiek aan te bieden kunnen aios en leden van de opleidingsgroep zich snel de inhoud eigen maken en gelijk toepassen in de eigen praktijk.
Aan de hand van twee nieuwe cursussen over leefstijlinterventies en gepaste zorg zal in deze workshop gekeken worden hoe maatschappelijk relevante thema's in de medische vervolgopleidingen succesvol verwerkt kunnen worden.


Workshop Mindfulness in de medische beroepspraktijk

Een interactieve workshop over mindfulness in de zorg, verzorgd door Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine. Mindfulnesskwaliteiten blijken bij te dragen aan het welzijn van de zorgprofessional, aan de kwaliteit van de geleverde zorg en aan goede relaties op het werk. Wat is hiervoor de wetenschappelijke achtergrond? Hoe kan jij mindfulnessvaardigheden ontwikkelen? Welke rol speelt mindfulness binnen de CanMEDS? Er wordt geoefend en je krijgt praktische tips hoe je mindfulness meteen binnen jouw werk kunt toe te passen.


Workshop Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap. Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Workshop Openheid na incidenten

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd. In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties. Het is complexer dan een regulier ‘slechtnieuwsgesprek’. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: ‘fout gegaan of fout gedaan’. Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Workshop Persoonsgerichte patiëntenzorg ondersteund door shared decision making

Hoe maak je persoonsgerichte patiëntenzorg praktisch zonder alles op de kop te zetten? Hoe maak je een verdieping bij gemeenschappelijke besluitvorming? Hoe werk je volgens het toekomstperspectief van de Federatie Medisch Specialisten? In een interactief programma maak je kennis met de MedGezel, de co-assistent die een persoonsgerichte anamnese afneemt na een scholing over het gebruik van empathie. Deze co-assistent zorgt dat het consult ondersteund wordt door een persoonlijk patiëntverhaal door de rol van coach voor de patiënt aan te nemen.


Workshop Regionaliseren: overbruggen en bouwen

Hoe kan het opleiden in regionale netwerken de medisch specialist van de toekomst faciliteren? In het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) werken negen medische vervolgopleidingen in de regio Amsterdam en omstreken sinds 2015 samen aan toekomstbestendige opleidingen. In een viertal korte pitches belichten we belangrijke pijlers en bouwstenen van een regionaal opleidingsnetwerk: regionale planning van opleidingstrajecten, monitoring van de ontwikkeling van aios, gezamenlijke scholingsactiviteiten en de inrichting van een regionale kwaliteitscyclus. Kijk voor meer informatie of ter voorbereiding alvast op de website van RONA. Er is tijdens deze workshop veel ruimte voor interactie en eigen inbreng.


Workshop Technologische innovatie opnemen in je opleiding? De tips

Wil jij als aios aan de slag met een technologische innovatie? Ben je als supervisor met een innovatieproject bezig en wil je aios hierbij betrekken? Opleiden 2025 organiseert vanuit de werkgroep Nieuwe Thema’s 2025 een workshop specifiek voor jou. Veel aandacht gaat uit naar de opstart van innovatieprojecten. Maar hoe past dit binnen je werkzaamheden als aios? Hoe haal je er iets uit voor je opleiding? En vooral ook, hoe houd je het vol? Het motiveert als je project succesvol is en je er voor je carrière ook nog iets extra’s uit kunt halen. Deze workshop richt zich op de drie onderwerpen die hieraan bijdragen, maar vaak onderbelicht blijven. Wie zijn je onzichtbare stakeholders? Hoe organiseer je bijscholing voor collega’s? En hoe profileer je jezelf met een innovatieproject? We delen tips en bruikbare modellen, maar zijn ook benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen. Opleiders en aios worden uitgenodigd mee te denken, casussen in te brengen en eigen tips en tricks te delen in deze workshop.


Workshop Wat voor dokter wil ik zijn?

In samenwerking met het leerhuis van het OLVG ontwikkelden internist-infectioloog Willem Blok en psycholoog en coach Marco Philipoom recent de training: ‘Wat voor dokter wil ik zijn?’ voor a(n)ios. De training geeft een holistische kijk op zinvol en bevlogen dokteren en reikt ‘denkgereedschap’ om leiding te nemen over je eigen professionele ontwikkeling. Voor het eigen maken van je regierol in een complexe en veeleisende zorgomgeving én om een gezond en gelukkig mens te blijven, is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van groot belang. Aandacht hiervoor tijdens de opleiding is cruciaal. Door het volgen van deze workshop tijdens het MMV-congres krijg je een inkijkje in de opzet van de training door zelf reflectieve en interactieve onderdelen te doorlopen.


Workshop Wegens overweldigende interesse...

Discussie over de omschrijving van het profiel in de vacaturetekst? Tientallen sollicitatiebrieven en niet kunnen kiezen? Willen alle collega’s bij het sollicitatiegesprek aanwezig zijn zodat ze kunnen meebeslissen wie de nieuwe aios wordt? Ruzie binnen de vakgroep over welke kandidaten een dag mee mogen lopen? Blijkt aan het eind van de procedure dat de geselecteerde kandidaat liever in die andere provincie blijft wonen? Deze workshop navigeert je door het mijnenveld van de sollicitatieprocedure. Leer de valkuilen herkennen en krijg praktische handvatten om een steengoed interview te houden.


Workshop Zelfzorg voor de dokter

Heb je wel eens een medische fout gemaakt? Hoe reageerde je en wat deed het met je? Hoe zorg je voor jezelf nu als aios en later als huisarts? Dat is het thema van de workshop Zelfzorg voor de dokter die in de huisartsenopleiding wordt aangeboden voor en door aios. Maar wat kan de medisch specialist hiervan leren? Is dit thema ook op hen van toepassing? We laten jullie de workshop graag ervaren. Deelnemers krijgen na afloop handvatten om een vergelijkbare workshop in je eigen aios groep te verzorgen. Een laagdrempelige manier om met elkaar, als aios of opleiders, dit onderwerp bespreekbaar te maken.
 

Naar het volledige online programma