Vacature Bestuursleden

portefeuille beroepsbelangen en portefeuille opleiding

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Wij verenigen alle 32 wetenschappelijke verenigingen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving. Samen gaan we voorop in vernieuwing, zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld.

Bestuur

De Federatie heeft het voornemen om in de Algemene Vergadering van juni 2022 twee bestuursleden te laten benoemen. Het betreft de posities van:

 • Bestuurslid met portefeuille beroepsbelangen (tevens fungerend als voorzitter van de Raad Beroepsbelangen).
  Het betreft vervanging van de heer Robert Sie wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn als bestuurder van de Federatie.
   
 • Bestuurslid met portefeuille opleiding (tevens fungerend als voorzitter van de Raad Opleiding).
  De eerste zittingstermijn van de heer Hein Brackel eindigt.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en minimaal vijf algemeen bestuurders. Indien gewenst kunnen aangeslotenen binnen een maand na deze oproep zich kandideren voor één van beide bestuursfuncties. Relevant is te weten dat de heer Brackel kandideert voor een tweede zittingstermijn en het bestuur hem daarin steunt. Dit laat onverlet dat andere kandidaten zich kunnen aanmelden.

Profiel bestuurslid 

Algemeen

 • Een bestuurslid is lid van een van de leden van de Federatie, bij voorkeur praktiserend medisch specialist en heeft affiniteit met en kennis van de gevraagde portefeuille. 
 • Een bestuurslid dient een verbinder te zijn, zowel binnen de Federatie als naar buiten toe.
 • Een bestuurslid dient:
  • op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van samenwerken te hebben
  • over een goed adequaat netwerk te beschikken, dan wel in staat te worden geacht dit snel te kunnen ontwikkelen en te onderhouden
  • te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; bij voorkeur voorzitter en/of lid geweest te zijn van het bestuur van een wetenschappelijke vereniging
  • affiniteit met de doelstellingen van de Federatie te hebben
  • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn (los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie te kunnen handelen/denken c.q. als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangeslotenen te kunnen optreden)
  • een juist evenwicht te kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
  • voldoende beschikbaar te zijn.
 • Het is tevens van belang dat er een gebalanceerde samenstelling is binnen het bestuur van de Federatie. Dus verschillende (soorten) ziekenhuizen, verschillende specialisaties en gelijke man - vrouw verdeling. Het is een taak van de benoemde voorzitter om hier oog voor te hebben.

Specifiek ten aanzien van het bestuurslid met portefeuille beroepsbelangen (tevens fungerend als voorzitter van de Raad Beroepsbelangen).

Een medisch specialist:

 • Affiniteit met beroepsbelangen (organisatie en financiering van de medisch specialistische zorg) in de breedste zin van het woord.
 • Bij voorkeur voorzitter dan wel lid van de beroepsbelangencommissie van een federatielid geweest, dan wel bestuurslid met portefeuille beroepsbelangen van een federatielid; dan wel bestuurslid van een MSB of VMSD of gelijksoortige ervaring.

Specifiek ten aanzien van het bestuurslid met portefeuille opleiding (tevens fungerend als voorzitter Raad Opleiding).

Een medisch specialist:

 • Ervaring als opleider of plaatsvervangend opleider.
 • Affiniteit met opleiding in de breedste zin van het woord.
 • Bij voorkeur voorzitter of lid geweest van concilium dan wel bestuurslid met portefeuille opleiding van een federatielid geweest.

Tijdsbelasting en bezoldiging

Over het algemeen kan gesteld worden dat een bestuurslid gemiddeld 2 tot 3 dagdelen per week beschikbaar moet zijn. Op dit moment is de vaste dag de donderdag. Daarnaast kunnen er andere afspraken zijn op wisselende dagen in de week, een voorzittersweekend met de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen en tweemaal een bestuursweekend naast vier maal per jaar de Algemene Vergadering.

De benoeming is voor een periode van drie jaar.

De Federatie kent voor het vervullen van een bestuursfunctie een vacatiegeld regeling die gebaseerd is op het normatief uurtarief van de medisch specialist zoals Minister Hoogervorst van VWS en het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten in 2006 gezamenlijk overeengekomen zijn. Het uurtarief wordt ieder jaar geïndexeerd volgens Macro Economische Verkenning (MEV).

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar secretariaatfms@demedischspecialist.nl t.a.v. voorzitter benoemingsadviescommissie. Mede gezien de samenstelling van het bestuur, worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter prof. dr. Peter Paul van Benthem of de algemeen directeur dr. Bart Heesen, MBA via 06 20247601. Reageren kan uiterlijk tot en met 31 januari 2022. De benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering in maart 2022 met ingangsdatum 1 juli 2022.