Nieuwsoverzicht

De Jonge Orde organiseert Aios Actie Dag

Aios in actie tegen voorgestelde bezuinigingen De ambtelijke werkgroep IBO heeft de minister voorgesteld dat aios per jaar €13.400 meebetalen aan hun opleiding. Daarnaast stelt  zij voor de opleidingsduur te verkorten tot het Europese minimum. Een minimum dat in de andere EU-landen veelal niet wordt gehanteerd, omwille van de kwaliteit van de opleiding. Dit alles leidt tot grote zorgen onder aios en roept vele vragen en onduidelijkheden op. De Jonge Orde organiseert daarom in samenwerking met haar partners op woensdag 22 augustus de Aios Actie Dag,  Doel van de dag: • Informatie geven over de voorstellen en de gevolgen.• Discussiëren over een betere en efficiëntere opleiding.• De politiek duidelijk maken waar de aios voor staan en wat zij willen. Nieuwe website liveVandaag is ook de geheel vernieuwde website van De Jonge Orde een feit! De nieuwe website www.dejongeorde.nl  is up to date, gebruiksvriendelijk, heeft een snelle navigatiestructuur en voorziet in alle informatie toegespitst op de A(N)IOS van vandaag. De website is opgebouwd rondom drie belangrijke thema’s:  Belangenbehartiging, Opleiding  en Kwaliteit. De A(N)IOS centraalSpeciaal voor de website nieuw beeldmateriaal gemaakt waarin de A(N)IOS en zijn opleiding centraal staan. De huisstijlkleuren van De Jonge Orde, blauw en rood, voeren hierbij de boventoon. Ook de informatiediensten voor leden en de service van De Jonge Orde zijn in één oogopslag terug te vinden. Voor meer informatie zie de site http://www.dejongeorde.nl Op de site kan ook de petitie 'Toekomstig arts wordt gekortwiekt' worden getekend (al ruim 14.000 handtekeningen). Deze actie wordt van harte ondersteund door De Jonge Orde.

OMS wil geen minimum-specialisten

De OMS voorziet problemen ten aanzien van de kwaliteit van de opleiding als voorstellen uit een rapport van een ambtelijke werkgroep ten uitvoer worden gebracht. Doel van deze werkgroep was uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om geld te besparen op de universitaire medische centra (het IBO-rapport). De werkgroep constateert in feite dat zij niet is staat is hiervan een helder beeld te verkrijgen en zoekt vervolgens haar besparingen voor een belangrijk deel op het onderdeel opleidingen. Met grote, slecht doordachte, gevolgen voor alle medische vervolgopleidingen, niet alleen die in umc’s. 1. De OMS  wil geen  minimum-specialistenDe ambtelijke werkgroep stelt voor om  de opleiding van medisch specialisten in Nederland te verkorten tot  de minimumopleidingsduur van de EU. Bij het voorstel lijkt niet te zijn gekeken naar de kwaliteitsaspecten van de opleiding  en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij is er geen enkel ander land in de EU waar alle opleidingen de minimumduur kennen.  Nederland kent een hoog niveau van medisch-specialistische zorg. Met het verkorten van de opleidingsduur komt dit onder druk te staan.   2. De OMS vindt het van groot belang dat zowel algemene ziekenhuizen als umc’s blijven opleiden. Door de financiering van de opleiding voor algemene ziekenhuizen te verlagen naar het niveau van de umc’s, is de kans groot dat de opleiding (meer) geconcentreerd raakt in umc’s. De voorgestelde bezuinigingsmaatregel heeft voor algemene ziekenhuizen namelijk grote financiële gevolgen, met bedragen die oplopen tot zo’n 2,5 miljoen euro per jaar per STZ-ziekenhuis. In algemene ziekenhuizen zijn minder aios werkzaam dan in umc`s, waardoor de opleidingskosten er hoger liggen. De OMS bepleit een brede en gevarieerde opleiding  waarin ook algemene ziekenhuizen thuishoren, omdat hier veel reguliere zorg plaatsvindt. Dit is essentieel voor de opleiding. De voorgestelde maatregel lijkt een gevolg van de intransparantie betreffende de besteding van opleidingsgelden. De OMS heeft al eerder het belang van transparantie in deze benadrukt.    3. De OMS is er op tegen om artsen in opleiding tot medisch specialist te laten meebetalen aan de opleiding. Op dit punt schaart de OMS zich achter het standpunt van De Jonge Orde en de LVAG. Wij horen en lezen hoezeer dit leeft bij jonge specialisten in opleiding en bij onze achterban. Er zijn belangrijke argumenten tegen het voorstel. Zonder uitputtend te willen zijn: door een financiële drempel zal de opleiding mogelijk niet meer voor iedereen toegankelijk zijn. Ook de deelnemers aan het diplomatenklasje en trainees bij de rijksoverheid betalen niet zelf mee aan hun opleiding. Meebetalen aan de eigen opleiding tot medisch specialist is in de EU ook niet gebruikelijk! De OMS heeft haar standpunt en dat van De Jonge Orde en de LVAG met kracht naar voren gebracht bij het ministerie van VWS. Wij verwachten dat de politiek de redelijkheid van onze bezwaren zal onderkennen. Prof. dr. Joep Dörr, voorzitter Raad Opleiding OMS